Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

WWW.GSPORTZONA.HU - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS

A Dékány Géza E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezel) alá veti magát a következszabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történvédelmérl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérl (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.gsportzona.hu/

A szabályzat módosításai a fenti címen történközzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELÉS ELÉRHETSÉGEI:

Név: Dékány Géza E.V. (Ügyvezet: Dékány Géza)

Székhely: 6724 Szeged, Ács u. 3/b.

Telephely: 6724 Szeged Makkos-Erdsor 24.

E-mail: gsportzona@gmail.com

Telefon: +36706062230

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezalapján azonosítható;

2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mvelet vagy mveletek összessége, így a gyjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történhozzáférhetvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. adatkezel”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelt vagy az adatkezelkijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelnevében személyes adatokat kezel;

5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfeleltájékoztatáson alapuló és egyértelmkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megersítést félreérthetetlenül kifejezcselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az t érintszemélyes adatok kezeléséhez;

7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:
8. a) kezelését jogszeren és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerség,

tisztességes eljárás és átláthatóság”);

9. b) gyjtése csak meghatározott, egyértelmés jogszercélból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetmódon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelen nem minsül az eredeti céllal össze nem egyeztethetnek a közérdekarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történtovábbi adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 1. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 2. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 3. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetvé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történtárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelen közérdekarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elírt megfeleltechnikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 4. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfeleltechnikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelbiztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelfelels a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelnyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelen történik.

ADATKEZELÉSEK, REGISZTRÁCIÓ

1. Az adatgyjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezetéknév, keresztnév

Azonosítás, a felhasználói fiókba történbiztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történbelépés

Értesítési telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás

Jelszó

A felhasználói fiókba történbiztonságos belépést szolgálja.

Számlázási név és cím

A szabályszerszámla kiállítása, továbbá a szerzdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetvé tétele.

Kiegészítadatok

A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele

A regisztráció idpontja

Technikai mvelet végrehajtása.

A regisztráció kori IP cím

Technikai mvelet végrehajtása.

1. Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés idtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törldnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törlésérl az adatkezela GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezela tájékoztatást követen az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelk személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezeltl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely idpontban történvisszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 6724 Szeged Makkos-Erdsor 24. címen, - e-mail útján a gsportzona@gmail.com e-mail címen.
- telefonon a +36706062230-as számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

a, az adatkezelés a szerzdés megkötését megelzen az Ön kérésére történlépések megtételéhez szükséges. 

b, köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

c, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

WEBÁRUHÁZ MKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés idtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törlésérl az adatkezela GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezela tájékoztatást követen az e- mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell rizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a fkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részleteznyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshetmódon megrizni. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelk személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelsales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezeltl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely idpontban történvisszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

a. - postai úton a 6724 Szeged Makkos-Erdsor 24. címen,

b. - e-mail útján a gsportzona@gmail.com e-mail címen.
c.
- telefonon a +36706062230-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, 7.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggszolgáltatások egyes kérdéseirl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggszolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelszámlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A szerzdésbl eredkövetelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §- a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltéren nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. (2) Az elévülés akkor kezddik, amikor a követelés esedékessé válik. (3) Az elévülési idmegváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés szerzdés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AJÁNLATKÉRÉS

1.Az Adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, és az adatkezélés céljai:

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  1.   Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

 2. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

                    -  postai úton a 6724 Szeged Makkos-Erdő sor 24. címen, 


-  e-mail útján a gsportzona@gmail.com e-mail címen.

-  telefonon a +36706062230-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 


Tájékoztatjuk, hogy 


az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni. 


az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk 
Önnek testre szabott ajánlatot adni. 


KAPCSOLATFELVÉTEL

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 


az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 


6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 


                    -  postai úton a 6724 Szeged Makkos-Erdő sor 24. címen, 


-  e-mail útján a gsportzona@gmail.com e-mail címen.

-  telefonon a +36706062230-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont. 


8. Tájékoztatjuk, hogy 


a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges. 


köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

ÜGYFÉLKAPCSOLAT

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett. 

 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart. 

 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

a, Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 


b,  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 


             -  postai úton a 6724 Szeged Makkos-Erdő sor 24. címen, 


             -  e-mail útján a gsportzona@gmail.com e-mail címen.

-  telefonon a +36706062230-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: 


7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja. 


7.2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés](1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni. 


az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését feldolgozni. 


SZÁLLÍTÁS

 1. Adatkezelő által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 

 2. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége: 


Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft DPD Hungária Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.


Az adatfeldolgozó telefonszáma: +361 501 6200

Az adatfeldolgozó e-mail címe:   dpd@dpd.hu

Továbbá:

             Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

             Az adatfeldolgozó székhelye: Európa utca 2. H-2351 Alsónémedi

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 802 0265

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. 

 2. Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett. 

 3. Az adatkezelés célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá e törvényben meghatározott egyéb cél. 

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: e törvény vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő naptári év vége. 

 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése: 54. § (1) A postai szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat - az 55. § (1)-(5) bekezdésében foglalt eltérésekkel, közérdeken alapuló célból, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével - e törvény felhatalmazása alapján - adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges. 

 6. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az 
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 
Név: ShopRenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
 3. E-mail: info@shoprenter.hu Telefon: +36-1/234-5012 

 4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

 5. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 

 6. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

 7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

 8. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 9. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az 
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


                  e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen

Weboldal üzemeltetés

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok) 

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 


Név: ShopRenter.hu Kft.


Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

       E-mail: info@shoprenter.hu Telefon: +36-1/234-5012 


 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

 2. Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett. 

 3. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások) 

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart. 

 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 6. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az 
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


                  e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 


Könyvelési feladatok, számlázás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás 

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 


Név: Dékány Géza EV

Adószám: 68735128-1-26

Cím: 6724 Szeged Ács utca 3/b 5/15

E-mail: gsportzona@gmail.com

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím. 

 2. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett. 

 3. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok 

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 

 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 6. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az 
adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 

 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 


6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 


7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 


8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 


A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 


 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

 2.          A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

 3.          A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 


HÍRLEVÉL DM TEVÉKENYSÉG

1. A www.gsportzona.hu Nem küld hírlevelet, DM tevékenységet nem folytat.

PANASZKEZELÉS

 1. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. 

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  1.                                      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

  2.                                      az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-  postai úton a 6724 Szeged Makkos-Erdő sor 24. címen, 


-  e-mail útján a gsportzona@gmail.com e-mail címen.

-  telefonon a +36706062230-as számon.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. 

 1. Tájékoztatjuk, hogy
  1.        a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul. 

  2.        a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. 

  3.        köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. 

  4.        az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.        

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 

 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 6. Az adatkezelő direkt marketing, és hírlevél küldés céllal nem foglalkozik, kizárólag a megrendelések teljesítése, küldése, és a számla kiállításához szükségesek a regisztrációkor bekért adatok.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

                           Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 


                            az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 


                                     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 


                            Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 


 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

                            Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 


                            meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket.

Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 


AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)  a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 


b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 


c)  fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 


d)  az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 


AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az

adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett

jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 


                   a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 


Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

                  -  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 


                  -  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 


                  -  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 


- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szeged, 2021. Május 31. Dékány Géza EV